Ordbok

Enkelt forklart


I vår bransje må man orientere seg i en jungel av begreper. Under finner du en oversikt som kan brukes der det måtte herske tvil.

Hvordan en bedrift kan utvikle seg enten det er videreutvikling av forretningsideer, behov for endring i selskapsform, nye produkter eller behov for økt arbeidskraft grunnet vekst. Når man jobber med bedriftsutvikling, jobber man med å skaffe seg innsikt i denne utviklingen og legge gode bærekraftige planer for gjennomføring og videre veivalg. Les mer om bedriftsutvikling her.

En tilskuddsordning som styres av Trøndelag fylkeskommune. Den gir støtte til små og mellomstore bedrifter for å dekke kostnader brukt i forbindelse med opplæring og kompetanseheving av ansatte. Du kan lese mer om BIO-midler og andre støtteordninger her.

Å ivareta sosiale-, miljømessige- og økonomiske forhold på en slik måte at dagens utvikling hensyntar kommende generasjoner. Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål.

De arbeidstimene og midlene du selv legger inn for å gjennomføre et prosjekt. Mange støtteordninger og investorer krever egeninnsats for at du skal kunne få støtte fra dem.

Merkevarebygging og markedsføring av hele arbeidsopplevelsen som ansatt. Hvordan er det å jobbe i en bedrift? Hvilket omdømme har bedriften som arbeidsgiver? Viktig når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø og tiltrekke seg ny arbeidskraft. Noe som har fått mer fokus i Norge de siste årene.

Brukes synonymt med gründer om en person som etablerer/starter en bedrift.

Et statlig forvaltningsorgan som er med å finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Har som mål å fremme forskning og innovasjon i Norge. Sjekk ut Forskningsrådets sine sider her.

Når man snakker om fotavtrykk snakker man ofte om klima. Man setter et tall på hvor mye et produkt/tjeneste belaster miljøet. Basert på alle faktorene som kommer inn under produksjon/gjennomføring og helt til hva som skjer med produktet etter sluttbruker er ferdig med det. Jo lavere fotavtrykk jo mer bærekraftig.

Står for forkortelsen forskning og utvikling, brukes når man snakker om aktiviteter som frembringer ny kunnskap og teknologi på en kreativ og systematisk måte.

Institusjoner som jobber med forskning og utvikling som NTNU og Sintef etc.

En person som etablerer/starter en bedrift.

En strategi for å oppnå en sirkulær økonomi ved at bedrifter samarbeider innenfor et geografisk område hvor de nyttiggjør seg av hverandres resurser. Eksempelvis at en bedrift drar nytte av en annens avfall og viderefører dette til neste og neste, for å så danne en sirkulær økonomi.

Hvis du er en gründer som starter opp noe helt nytt som ikke finnes fra før, kalles dette gjerne en inkubator

Handler om å utvikle eller gjøre noe nytt og annerledes. Enten du har en videreutvikling av eksisterende produkt/kunnskap eller en helt ny idé, vil dette kunne kalles innovasjon.

Bistår bedriftene med å finne de rette koblingene opp mot FoU-miljøene. Gjør det lettere å se koblinger, forenkle prosesser og kartlegge behov for FoU-bistand for videre utvikling av prosjekter.

En rådgiver som tilbyr sin ekspertise og erfaring, som regel innenfor en viss tidsramme.

Bedrifter som har en tilknytningsavtale (ofte omtalt som medlemskap) med en næringshagen, og gjennom dette får tilgang til flere tjenester og felles goder.

Et innovasjonsselskap som jobber for næringsutvikling ute i distriktet. De tilbyr blant annet tjenester innen bedriftsutvikling, bedriftsrådgivning, nettverksbygging og kompetanseheving. De er gode på koblinger mellom bedrifter og nyttige samarbeidspartnere. De skal være med å bidra til at små og mellomstore bedrifter klarer og omstille seg og utvikle seg i et lokalt næringsliv. Les mer om Næringshagen for Hitra og Frøya her.

En betegnelse på flere bedrifter innen samme næring som er samlokalisert for å dele kunnskap, skape fordelaktige samarbeid og se nye muligheter.

Planlegger hvilke oppgaver som skal utføres, holde oversikten og kontrollen på hvem som skal gjøre hva, hva det vil koste og sørge for at gjennomføringen blir fulgt opp.

Vil ha ansvaret for prosjektstyring, prosjektorganisering og prosjektgjennomføring. God prosjektledelse hjelper virksomheten med å levere mer verdi i prosjektet og øker sannsynligheten for suksess.

Betyr å utnytte råvaren og produktet mest mulig effektivt, ved å holde på råmaterialet så lenge som mulig i et kretsløp.

Selskapet for industrivekst, et norsk statsforetak som utvikler, eier og finansierer en norsk infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapultsenter, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssenter og industribygg (ref. Siva.no)

En ordning som gir skattefradrag til bedrifter som driver forskning og utviklingsinnsats i næringslivet. Skal motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaringer som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Forkortelse for Små og Mellomstore Bedrifter, dette er bedrifter med under 100 ansatte. Det finnes i dag over en halv million SMB bedrifter i Norge.

En støtte, ofte et økonomisk bidrag for å sørge gjør at man kan opprettholde drift/produksjon eller vedlikeholde produksjon. Ofte gitt som et økonomisk tilskudd fra staten men kan også gis som strømstøtte eller investeringstilskudd.

Penger fra staten som gis til bedrifter utenfor staten.

En nyutdannet med høyere utdanning som får jobb kontrakt i en tidsbegrenset periode til konkurransedyktig lønn. Trainee stillingen omfatter ofte at man får prøve å jobbe i flere deler av bedriften i løpet perioden.

Organisasjoner som legge til rette for nyetableringer og vekst i næringslivet. Finansiert av det offentlige. Dette kan være SIVA, Forskningsrådet Innovasjon Norge.